اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
 • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

باتوجه به عدم احراز حد نصاب خریداران اسناد در مهلت مقرر، مزایده تجدید می گردد.

کد فراخوان97/07/2001
تعداد نمایش213
موضوعیک باب باب مغازه تجاری؛ جزیره زیبای کیش، بازار پردیس2، غرفه3
واحد برگزار کنندههواپیمایی کیش
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مناقصه عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی0
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعات و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 21 مهر 1397
تاریخ بازگشایی پاکات13 آبان 1397
مهلت دریافت اسناد28 مهر 1397
مهلت ارسال پیشنهاد9 آبان 1397
تاریخ اعتبار پیشنهاد21 آذر 1397
محل دریافت اسناداخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 روزچهارشنبه؛ مورخه 97/08/09 تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : پاکات " الف" ، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده ( درداخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و درلفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند)، رأس ساعت 10:00روز یکشنبه؛ مورخ 97/08/13 در جزیره زیبای کیش؛ میدان امیرکبیر، هتل آریان، سالن جلسات،گشوده خواهد شد.
توضیحات

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، موارد مشروحه در جدول ذیل را مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده به مدت یکسال شمسی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط از طریق اجاره، واگذار نماید.

ردیف

موضوع اجاره

مساحت تقریبی زیربنا (مترمربع)

قیمت پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

یک باب مغازه تجاری؛ جزیره زیبای کیش، بازار پردیس2، غرفه 3

128/93

360.000.000

302,000,000

2

یک باب مغازه تجاری؛ جزیره زیبای کیش، بازار پردیس2، غرفه 2

61/07

250,000,000

210,000,000

 

 

 • مبلغ فروش اسناد برای هر موضوع واگذاری : 1.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب 41124199 به نام شرکت هواپیمایی کیش نزد بانک تجارت شعبه اکباتان ( مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد ).
 • نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :
 1. واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.
 2. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مزایده
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکات : (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
 1. دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
 2. دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
 • مهلت فروش اسناد مزایده : از تاریخ 97/07/21 لغایت 97/08/09
 • آخرین مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 روزچهارشنبه؛ مورخه 97/08/09
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : پاکات " الف" ، "ب" و "ج" پیشنهادهای دریافت شده ( درداخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و درلفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند)، رأس ساعت 10:00روز یکشنبه؛ مورخ 97/08/13 در جزیره زیبای کیش؛ میدان امیرکبیر، هتل آریان، سالن جلسات،گشوده خواهد شد.
 • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 48681112-021 تماس یا به سایت www.kish.ir ،www.kishairlines.ir  مراجعه فرمایید.  

انتشار نوبت اول: 97/07/21انتشار نوبت دوم :97/07/25        روزنامه اطلاعات

انتشار نوبت اول: 97/07/21انتشار نوبت دوم : 97/07/25        روزنامه اقتصاد کیش

قیمت اسناد1,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن