اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
 • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

بدون متقاضی

کد فراخوان97/02/2001
تعداد نمایش300
موضوعواگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی
واحد برگزار کنندهشرکت هوایمایی کیش
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی9,900,000,000
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعات، همشهری و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 9 اردیبهشت 1397
تاریخ بازگشایی پاکات2 خرداد 1397
مهلت دریافت اسناد18 اردیبهشت 1397
مهلت ارسال پیشنهاد31 اردیبهشت 1397
تاریخ اعتبار پیشنهاد2 خرداد 1397
محل دریافت اسناددفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
توضیحات

شرکت هواپیمایی کیش در نظر دارد، فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی خود را، مطابق با اسناد مزایده؛ به اشخاص حقوقی متقاضی انجام امور تبلیغاتی، که از توانایی لازم ، برخوردار باشند، مطابق با جدول ذیل واگذار نماید.

ردیف

موضوع مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی

قیمت پایه سالیانه(ریال)

تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

پکیج اول

2.904.000.000

290.400.000

2

پکیج دوم

1.824.000.000

182.400.000

3

پکیج سوم

1.584.000.000

158.400.000

4

پکیج چهارم

2.544.000.000

254.400.000

5

پکیج پنجم

1.044.000.000

104.400.000

 

 

 • مبلغ فروش اسناد مزایده :1.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب 41124199 به نام شرکت هواپیمایی کیش نزد بانک تجارت شعبه اکباتان (مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد).
 • نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.
 1. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مزایده.
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکت ها : (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
 1. دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
 2. ویادفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
 • مهلت فروش اسناد: از تاریخ 97/02/09 لغایت 97/02/18 - مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 مورخه 97/02/31
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : رأس ساعت 10:30روزچهارشنبه؛ مورخ 97/03/02 در دفتر تهران، شهرک اکباتان– بلوار شهید نفیسی– ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، پلاک 77 – طبقه دوم ، سالن کنفرانس
 • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 48681112-021 (آقای رفعت منش) تماس یا به سایت www.kish.ir وwww.kishairlines.ir  مراجعه فرمایید.         

قیمت اسناد1,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن