اهداف راه اندازی سامانه مناقصات

 • شفاف سازي و اطلاع رساني بهنگام مناقصات
 • قابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه گران
 • ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف هاي مناقصه (مناقصه گزاران و مناقصه گران).

جزئیات فراخوان


نتیجه فراخوان

باتوجه به عدم احراز حد نصاب خریداران اسناد در مهلت مقرر، مزایده تجدید می گردد.

کد فراخوان96/08/2003
تعداد نمایش363
موضوعواگذاری فضاهای تبلیغاتی داخل کابین ناوگان پروازی
واحد برگزار کنندههواپیمایی کیش
نوع انتشار معاملات عمده
نوع فراخوان مزایده عمومی
نوع برگزارییک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالیریال
برآورد مالی20,790,000,000
نام روزنامه منتشرکننده آگهیاطلاعات، همشهری و اقتصاد کیش
تاریخ درج آگهی 23 مهر 1396
تاریخ بازگشایی پاکات22 آبان 1396
مهلت دریافت اسناد4 آبان 1396
مهلت ارسال پیشنهاد17 آبان 1396
تاریخ اعتبار پیشنهاد21 بهمن 1396
محل دریافت اسناددفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
توضیحات
 • مبلغ فروش اسناد برای هر موضوع واگذاری : 2.000.000 ریال بصورت فیش واریزی بحساب 41124199 به نام شرکت هواپیمایی کیش نزد بانک تجارت شعبه اکباتان (مبلغ مذکور غیر قابل برگشت می باشد).
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مزایده): 
 1. مبلغ تضمین شرکت در مزایده  (تضمین فرایند ارجاع کار) معادل 1.039.500.000 ریال 
 2. واریز نقدی به شماره حساب مندرج در حساب صدر الذکر، با ارائه اسناد مثبته قابل قبول خواهد بود.
 3. ارائه ضمانتنامه بانکی بدون هیچگونه قید و شرط به نام مزایده گزار مطابق ضوابط مندرج دراسناد مزایده.
 • محل فروش اسناد مزایده و تحویل پاکت ها : (ارائه معرفی نامه و اصل فیش واریزی الزامی است)
 1. دفترتهران: شهرک اکباتان، بلوار شهید نفیسی، پلاک 77 ، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش طبقه اول، مدیریت پشتیبانی
 2. دفتر مرکزی جزیره کیش: میدان سنایی، ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، طبقه سوم، اداره خدمات پشتیبانی
 • مهلت فروش اسناد: از تاریخ 96/07/23لغایت 96/08/04- مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت : 16:00 مورخه 96/08/17
 • تاریخ و محل گشایش پیشنهادها : رأس ساعت 10:30روز دوشنبه؛ مورخ 96/08/22 در دفتر تهران، شهرک اکباتان– بلوار شهید نفیسی– ساختمان شرکت هواپیمایی کیش، پلاک 77 – طبقه دوم ، سالن کنفرانس
 • به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 •  سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گرديده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 48681112-021 (آقای رفعت منش) تماس یا به سایت www.kish.ir ،www.kishairlines.ir  مراجعه فرمایید.        

انتشار نوبت اول: 96/07/23 انتشار نوبت دوم : 96/07/29 روزنامه های : اطلاعات، همشهری و اقتصاد کیش

قیمت اسناد2,000,000 ریال
با تشکر، ثبت اطلاعات انجام شد.
بستن